واترجت

واترجت با استفاده از فشار آب می تواند نواحی غیر قابل دسترس را از جرم و تجمع پلاک دندانی پاک کند.

نخ دندان لازم است اما به تنهایی کافی نیست، چون نقاط کوری در دهان وجود دارد که قابل دسترس نیست.