چگونه از واترجت استفاده کنیم؟

ابتدا مخزن را به اندازه ظرفیت پر می کنید فشار یا حالت پرتاب آب را با توجه به میزان تحمل لثه خود تنظیم می کنید. سری واترجت را در حالت عمود یا زاویه 90 درجه در دهان قرار دهید. برای شروع به سمت شیر آب خم شوید تا از پاشیدن آب به اطراف جلوگیری شود. از دندان های عقب شروع کنید و به سمت جلو بیایید. آب را به سمت فاصله بین دندانی هدایت کنید. برای 3 ثانیه واترجت را در فواصل بین دندان های مورد نظر نگه دارید .